drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile – Faqe 3 – Stop