drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile – Faqe 2 – Stop