Stop dhe firdeus ndihmojnë 5 familje në Bathore e Kamëz. – Stop