Stop dhe Firdeus ndihmojnë të moshuarën me ushqime. – Stop