shpërndarja e pakove për personat me më pak mundësi