përmbaruesi privat manipulon ekzekutimin e pronës – Stop