mashtrimi me projektin për kompleks blektoral – Stop