inspektorja e pyjeve hiqet nga puna kur ishte ne spital