derdh kontributet nuk rezultojnë në sigurimet shoqërore – Stop