punonjësi I postës I mban kontributet e sigurimeve shoqërore – Stop