manipulimi i testit për Akademinë e Sigurisë – Stop