avokati kërkon gjysmën e lekëve e nuk kthen dosjen – Stop