urdhri i mbrojtjes evaziv fut në konflikt bashkëshortët.