urdhri i drejtorit të policisë për përdoruesit e metadonit.