Stop zgjidh pagesën e kampionit të hedhjes së gjyles. – Stop