punonjësi vjedh kontributet e sigurimeve shoqërore – Stop