përmbaruesja favorizon njërin nga vëllezërit – Stop