paguan në dy njësi pas ndarjes së re administrative.