inspektori i mjedisit Gjirokastër 6 milionë lekë dëm ekonomik