drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetsor Korcë – Stop