del i pafajëshëm kompania e sigurimit nuk i jep dëmshpërblimin