paraplegjiu nuk merr dot rimburimin e karburantit – Stop