Ministria e mbrojtjes projekt për uzinën e Mjekësit – Stop