mësuesja e bio-kimisë zëvendësohet me atë me zooteknikë. – Stop