Durrës pacientët me infeksion pranë atyre të okulistikës – Stop