drejtori i arsimit parashkollor bashkia Kamëz – Stop