urdhri i stomatologut detyron dentisten të përfundojë punimet