tenderi për mirëmbajtjen e regjistrit të gjendjes civile