presion për gjobitjen e gurores në Dervician – Stop