plasi ujrat e zeza në shkollën Jordan Misja. – Stop