përballja e ndërtueses me pronaren e truallit – Stop