ndihma e të paraburgosurve të Vlorës për transplantin e Marios.