mësuës ndihmës për vajzën me prapambetje mendore – Stop