kycen tualetet e terminalit të qytetit Studenti. – Stop