Insituti i Gjeologjisë e propozon për pension të posacëm e sorollat këshilli i ministrave