e kanë regjistruar pa të drejtë nuk diplomohet dot – Stop