drejtori i hipotekës nuk plotëson kriteret ligjore