studion cifteli në Universitetin e Kardifit – Stop