roja e Aluiznit jep listën e cmimeve për legalizime. – Stop