punonjësja e postës hedh gabim pagesën e sigurimeve shoqërore – Stop