përmbaruesi nuk heq dorë nga dosja e përmbytjes – Stop