përmbarimi nuk ekzekuton vendimin për takim me fëmijët – Stop