përjashtojnë nxënësin me aftësi të kufizuara – Stop