komisioni i titujve të pronësisë prefektura Fier – Stop