kaos në zyrat e agjensisë së trajtimit të pronave – Stop