fëmijët më aftësi të vecanta pa transport në Pogradec. – Stop