bën tre vjet gjimnaz me amzën e tij diplomohet dikush tjetër – Stop