administratori i njësisë admnistrative Drenovë – Stop