5 familje marrin cekun 1 milionë lekë nga FAF – Stop