përmbaruesi përdor makinacione për grabitjen e vilës – Stop